Splošni pogoji
Splošni pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti glede izmenjave zdravstvene dokumentacije med izvajalci  
Tehnični pogoji
Tehnični pogoji vključitve
Pomoč
Potrebujete pomoč?
Kaj JE Interoperabilna hrbtenica slovenskega zdravstva?

Interoperabilna hrbtenica slovenskega zdravstva, ki jo upravlja Ministrstvo za zdravje oziroma od njega pooblaščeni izvajalci, je enoten sistem skupne rabe in izmenjave zdravstvenih podatkov in dokumentov med registriranimi izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Kaj NI Interoperabilna hrbtenica?

Interoperabilna hrbtenica NI centralni e-karton in tudi ne nova obsežna zbirka podatkov, temveč infrastruktura za varno, kakovostno in učinkovito komunikacijo med izvajalci. Pri tem ne gre za klasično povezovanje med zbirkami dokumentacij posameznih izvajalcev, saj en izvajalec drugemu preko interoperabilne hrbtenice ne omogoči dostopa neposredno do svoje zbirke dokumentacije. Prav tako ne gre za klasičen sporočilni sistem, po katerem bi en izvajalec kot pošiljatelj drugemu izvajalcu kot točno določenemu prejemniku ali več takšnim izvajalcem posredoval določen elektronski dokument (tako kot npr. v sistemih elektronske pošte).

Kateri dokumenti se bodo lahko izmenjevali preko Interoperabilne hrbtenice?

V prvi fazi bo omogočena predvsem elektronska souporaba oziroma izmenjava odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, privoljenja pacientov za objavo ter posredno laboratorijskih izvidov (preko odpustnih pisem in ambulantnih izvidov), v interoperabilno hrbtenico pa bodo vključeni izključno javni izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni, ki so vključeni v varno ZNET omrežje. V prihodnosti pa se načrtuje dodajanje novih vrste dokumentov in vključevanje tudi drugih deležnikov zdravstvenega varstva v interoperabilno hrbtenico. Tako bomo v nekaj letih zagotovili celovito elektronsko izmenjavo podatkov in dokumentov. Seveda pa je ob tem ključno vodilo – celovito in učinkovito varstvo osebnih podatkov.

Ali Interoperabilna hrbtenica uvaja spremembe pri obdelavi zdravstvenih podatkov posameznika?

Interoperabilna hrbtenica ne uvaja vsebinskih sprememb pri obdelavi zdravstvenih podatkov posameznika.  Interoperabilna hrbtenica je torej samo orodje za učinkovitejšo, preglednejšo in hitrejšo izmenjavo, ki se v fizični obliki izmenjujejo že danes.

Kako je zasnovana Interoperabilna hrbtenica (arhitektura)?

Interoperabilna hrbtenica je zasnovana na federativnem modelu, kjer so zdravstveni podatki in dokumentacija shranjeni na mestu nastanka (pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti), medtem ko ima rešitev pregled nad lokacijo in ključnimi lastnostmi posameznih podatkov in dokumentov. Tovrstni model minimizira vprašanja in dileme glede lastništva nad podatki, predvsem z vidika njihove uporabe, pravic dostopa do podatkov in upravljanja z njimi.

Kako je zagotovljen dostop do podatkov in dokumentacije?

Uporaba storitev Interoperabilne hrbtenice je na voljo izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki so preko varnega komunikacijskega omrežja zNET vključeni v interoperabilno hrbtenico. Sam dostop do zdravstvenih podatkov in dokumentacije pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti je omogočen izključno preko njihovih obstoječih informacijskih sistemov (Informacijski sistemi izvajalcev zdravstvene dejavnosti), ki so v uporabi že sedaj. Vsi tovrstni dostopi do podatkov pa bodo strogo nadzorovani (preprečevanje zlorab).

Kdo lahko dostopa do zdravstvenih podatkov in dokumentacije pacientov v Interoperabilni hrbtenici?

Posredovanje in dostop do zdravstvenih podatkov ter dokumentacije je omogočeno zdravnikom pri registriranih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki so vključeni v IH. Vsakršno poizvedbo zdravnik lahko izvede izključno zaradi (načrtovanega) zdravljenja tega pacienta. Izmenjave pa omogoča tudi s strani pacienta izražena volja  glede dovoljenega obsega elektronske izmenjave zdravstvene dokumentacije in podatkov.

Na kakšen način je zagotovljena varnost / zaupnost osebnih podatkov pacientov?

Vsi dostopi do podatkov so spremljani in zabeleženi (preprečevanje zlorab), kar pomeni, da je mogoče ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Ali lahko pacienti vplivajo na obseg izmenjave zdravstvene dokumentacije preko interoperabilne hrbtenice?

Pacient lahko izmenjavo preko interoperabilne hrbtenice izrecno dovoli ali prepove in tako odločujoče vpliva na souporabo dokumentov, ki se nanašajo nanj.

Ali lahko pacient odloča o izmenjavi zdravstvene dokumentacije in podatkov, vezanih na konkretnega izvajalca in/ali na konkretno obravnavo?

Pacient lahko omeji posredovanje zdravstvenih podatkov in dokumentov, ki so nastali v okviru zdravstvenih obravnav pri konkretnem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Dovoljeni obseg posredovanja zdravnik pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti evidentira v svoji aplikaciji in za tega izvajalca zdravstvene dejavnosti velja, dokler pacient ne določi drugačnega obsega. Pacient lahko torej pri vsaki obravnavi sam določi, ali bodo dokumenti, nastali pri tej obravnavi, na voljo drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Onemogočanje posredovanja dokumentov pri posameznem izvajalcu ne vpliva na možnost poizvedovanja in prikazovanja dokumentov, ki so jih o pacientu za posredovanje že posredovali drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti – ti dokumenti so za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki sodelujejo pri IH, še zmeraj vidni.

Ali lahko pacient v celoti onemogoči (prepove) izmenjavo zdravstvenih podatkov in dokumentacijo med izvajalci zdravstvene dejavnosti?

Pacient ima možnost v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov določiti, ali dovoljuje elektronsko izmenjavo zdravstvenih podatkov in dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti. Pacient to lahko določi v obliki pisne izjave volje, s katero onemogoča  vsakršno obdelavo osebnih zdravstvenih podatkov med izvajalci zdravstvene dejavnosti, kar pomeni, da je onemogočeno posredovanje in izmenjava zdravstvene dokumentacije preko IH, hkrati pa je onemogočen dostop do vseh že shranjenih in posredovanih dokumentov. V primeru, da pacient ne dovoli izmenjave, to pomeni, da bo sistem IH ob vsakokratnem posredovanju oziroma iskanju razpoložljive dokumentacije, uporabniku (zdravniku) onemogočil vsakršno obdelavo osebnih podatkov (shranjevanje, branje, prikaz….). Onemogočanje elektronske izmenjave zdravstvene dejavnosti vpliva tudi na možnost poizvedovanja in prikazovanja dokumentov, ki so jih o pacientu za posredovanje že posredovali drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Kakšen je splošni postopek, s katerim pacient omeji obseg posredovanja zdravstvene dokumentacije (odpustnega pisma) v elektronski obliki pri določenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti?

Pacient je bil hospitaliziran v bolnišnici v okviru zdravstvene obravnave.

i.            Glede na občutljivost podatkov v odpustnem pismu pacient ustno izrazi voljo, da NE ŽELI, da se odpustno pismo v elektronski obliki shrani na lokalnem repozitoriju izvajalca zdravstvene dejavnosti.

ii.            Zdravnik v informacijskem sistemu označi, da se odpustno pismo ne shrani v lokalnem repozitoriju izvajalca zdravstvene dejavnosti.

iii.            Na podlagi tega bolnišnični zdravnik v skladu s pravili po pošti pošlje osebnemu zdravniku odpustno pismo oziroma ga preda pacientu ob odpustu.

V primeru poizvedovanja po razpoložljivih odpustnih pismih za posameznega pacienta na podlagi njegove KZZ številke predmetno odpustno pismo ne bo identificirano in na voljo za vpogled in izmenjavo.

Kakšen je splošni postopek, s katerim pacient omeji objave in dostopa do zdravstvenih podatkov na IH (onemogoči)?

Pacient se odloči, da v skladu z zakonodajo ne dovoli nikakršne izmenjave zdravstvene dokumentacije v elektronski obliki med vsemi registriranimi izvajalci zdravstvene dejavnosti.

i.            Odgovorna oseba pri registriranem izvajalcu zdravstvene dejavnosti pacientu predloži v podpis obrazec »PRIVOLITEV / ZAVRNITEV ELEKTRONSKE IZMENJAVE DOKUMENTACIJE«. Pacient obseg izmenjave določi s tem, da na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov izrecno NE DOVOLJUJE (označi »NE DOVOLIM«) polne izmenjave dokumentov v elektronski obliki izključno za proces zdravljenja.

ii.            Podpisan obrazec izjave odgovorna oseba shrani med lastno dokumentacijo izvajalca zdravstvene dokumentacije.

iii.            Odgovorna oseba v informacijskem sistemu izvajalca zdravstvene dejavnosti (v skladu s funkcionalnostmi sistema) označi, da pacient ne dovoli izmenjave elektronske dokumentacije.

iv.            Izpolnjen obrazec izjave se v elektronski obliki shrani v lokalnem repozitoriju izvajalca zdravstvene dejavnosti.

v.            S tem se v IH samodejno izvedejo nastavitve, s katerimi je onemogočena vsakršna obdelava zdravstvenih podatkov in dokumentacije (posredovanje, izmenjava, poizvedovanje) za tega pacienta.

V primeru poizvedovanja po zdravstvenih podatkih in dokumentih za pacienta na podlagi njegove KZZ številke bo sistem preko informacijskega sistema izvajalca zdravstvene dejavnosti uporabnika (zdravnika) obvestil, da obdelava/dostop/izmenjava/objava zdravstvene dokumentacije ni mogoča, ker pacient ne dovoli vpogleda oziroma posredovanja dokumentacije v elektronski obliki. Način obveščanja je zagotovljen različno in je odvisen od posameznega informacijskega sistema izvajalca zdravstvene dejavnosti.

Kakšna je veljavnost omejitve objave in dostopa do zdravstvenih podatkov na IH?

Izjava volje o popolnem obsegu izmenjave velja od podpisa izjave dalje in sicer za vse v IH vključene registrirane izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Ali lahko pacient (npr. po premisleku) kasneje ponovno omogoči izmenjavo elektronske dokumentacije in podatkov preko interoperabilne hrbtenice?

Pacient lahko kadarkoli spremeni obseg izmenjave in sicer s pisno izjavo, s katero (ponovno) določi dovoljen generalni obseg izmenjave, ki jo lahko poda pri kateremkoli v IH vključenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti in velja za vse v IH vključene izvajalce.

Kakšen je splošni postopek, s katerim pacient dovoli objave in dostop do zdravstvenih podatkov na IH omogoči?

Pacient se odloči, da bi (ponovno) omogočil polno izmenjavo zdravstvene dokumentacije med registriranimi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so vključeni v IH.

i.            Odgovorna oseba pri registriranem izvajalcu zdravstvene dejavnosti pacientu predloži v podpis obrazec »PRIVOLITEV / ZAVRNITEV ELEKTRONSKE IZMENJAVE DOKUMENTACIJE«. Pacient obseg izmenjave določi s tem, da na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov izrecno DOVOLJUJE (označi »DOVOLIM«). polno izmenjavo dokumentov v elektronski obliki izključno za proces zdravljenja.

ii.            Podpisan obrazec izjave odgovorna oseba shrani med lastno dokumentacijo izvajalca zdravstvene dokumentacije.

iii.            Odgovorna oseba v informacijskem sistemu izvajalca zdravstvene dejavnosti (v skladu s funkcionalnostmi sistema) označi, da pacient dovoli izmenjavo elektronske dokumentacije.

iv.            Izpolnjen obrazec izjave se v elektronski obliki shrani v lokalnem repozitoriju izvajalca zdravstvene dejavnosti.

v.            S tem se v IH samodejno izvedejo nastavitve, s katerimi je omogočen polni obseg vsakršne obdelave zdravstvenih podatkov in dokumentacije (posredovanje, izmenjava, poizvedovanje).

Sistem (IH) bo na podlagi izvedenih nastavitev ponovno omogočil poizvedovanja po zdravstvenih podatkih za pacienta na podlagi njegove KZZ številke in v skladu z obsegom izvajanja zdravstvene obravnave.

Na kakšen način poteka identifikacija pacienta?

Posredovanje in vpogled v zdravstvene podatke ter dokumentacijo je zagotovljena z uporabo profesionalne kartice zdravnika v procesu zdravljenja ter z enotnim identifikatorjem pacienta (številka kartice zdravstvenega zavarovanja KZZ).

Kakšen je splošen postopek izdelave in posredovanja elektronskega dokumenta (na primeru odpustnega pisma)?

Sama izdelava elektronskega dokumenta je definirana v skladu z internimi pravili izvajalca zdravstvene dejavnosti in ostalih pravil na področju zdravstva.

i.            Elektronski dokument se ob avtorizaciji samodejno shrani v lokalnem repozitoriju izvajalca zdravstvene dejavnosti, s čimer je v definirani obliki na voljo za posredovanje in izmenjavo. Ob avtorizaciji se kreira .pdf dokument z elektronskim podpisom.

ii.            Po shranjevanju odpustnega pisma v lokalnem repozitoriju se enotni podatki o odpustnem pismu samodejno zabeležijo v IH, v skladu z dovoljenim obsegom izmenjave zdravstvenih podatkov.

iii.            Odpustno pismo je preko IH na voljo drugim registriranim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki so vključeni v proces zdravljenja pacienta (osebni zdravnik).

Kakšen je splošni postopek pridobivanja elektronskega dokumenta, ki se nahaja pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki je vključen v interoperabilno hrbtenico?

i.            Osebni zdravnik preko obstoječega informacijskega sistema izvajalca zdravstvene dejavnosti v IH posreduje zahtevo, da za konkretnega pacienta na podlagi njegove KZZ številke pacienta z uporabo IS pri izvajalcu poišče vso razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo.

ii.            Posredovana zahteva/poizvedba mora vsebovati identifikator pacienta (njegova KZZ številka), hkrati pa morajo biti izpolnjeni splošni pogoji za poizvedovanje.

iii.            Odgovor na poizvedbo bo temeljil na pravilni in vnaprej predpisani kombinaciji pooblastil udeleženca, vrsti posamezne poizvedbe (opremljeni z ustreznimi zavezujočimi izjavami) in vrsti dokumentov ter predpostavki, da je pacient izmenjavo dovolil. Če bo poizvedba odobrena, Interoperabilna hrbtenica posreduje seznam razpoložljivih dokumentov.

Iz seznama razpoložljivih dokumentov zdravnik v skladu z namenom zdravljenja izbere željenega/zahtevanega in pregleda njegovo vsebino.

Pri katerih izvajalcih zdravstvene dejavnosti je omogočena elektronska izmenjava zdravstvenih podatkov in dokumentov in pri katerih izvajalcih zdravstvene dejavnosti lahko uveljavljam pravice pri elektronski izmenjavi?

Elektronska izmenjava zdravstvenih podatkov in dokumentacije je omogočena pri tistih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki so formalno vključeni v Interoperabilno hrbtenico. Ažurni seznam v IH vključenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti se nahaja na spletni strani (»navedba spletnega mesta«)

Prav tako lahko vsak posameznik / pacient pri teh izvajalcih uveljavlja pravice pri elektronski izmenjavi zdravstvene dokumentacije in podatkov.