Splošni pogoji
Splošni pogoji za zagotavljanje interoperabilnosti glede izmenjave zdravstvene dokumentacije med izvajalci  
Tehnični pogoji
Tehnični pogoji vključitve
Pomoč
Potrebujete pomoč?
Kaj JE Interoperabilna hrbtenica slovenskega zdravstva?

Interoperabilna hrbtenica slovenskega zdravstva, ki jo upravlja Ministrstvo za zdravje oziroma od njega pooblaščeni izvajalci, je enoten sistem skupne rabe in izmenjave zdravstvenih podatkov in dokumentov med registriranimi izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Kaj NI Interoperabilna hrbtenica?

Interoperabilna hrbtenica NI centralni e-karton in tudi ne nova obsežna zbirka podatkov, temveč infrastruktura za varno, kakovostno in učinkovito komunikacijo med izvajalci. Pri tem ne gre za klasično povezovanje med zbirkami dokumentacij posameznih izvajalcev, saj en izvajalec drugemu preko interoperabilne hrbtenice ne omogoči dostopa neposredno do svoje zbirke dokumentacije. Prav tako ne gre za klasičen sporočilni sistem, po katerem bi en izvajalec kot pošiljatelj drugemu izvajalcu kot točno določenemu prejemniku ali več takšnim izvajalcem posredoval določen elektronski dokument (tako kot npr. v sistemih elektronske pošte).

Kateri dokumenti se bodo lahko izmenjevali preko Interoperabilne hrbtenice?

V prvi fazi bo omogočena predvsem elektronska souporaba oziroma izmenjava odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, privoljenja pacientov za objavo ter posredno laboratorijskih izvidov (preko odpustnih pisem in ambulantnih izvidov), v interoperabilno hrbtenico pa bodo vključeni izključno javni izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni, ki so vključeni v varno ZNET omrežje. V prihodnosti pa se načrtuje dodajanje novih vrste dokumentov in vključevanje tudi drugih deležnikov zdravstvenega varstva v interoperabilno hrbtenico. Tako bomo v nekaj letih zagotovili celovito elektronsko izmenjavo podatkov in dokumentov. Seveda pa je ob tem ključno vodilo – celovito in učinkovito varstvo osebnih podatkov.

Ali Interoperabilna hrbtenica uvaja spremembe pri obdelavi zdravstvenih podatkov posameznika?

Interoperabilna hrbtenica ne uvaja vsebinskih sprememb pri obdelavi zdravstvenih podatkov posameznika.  Interoperabilna hrbtenica je torej samo orodje za učinkovitejšo, preglednejšo in hitrejšo izmenjavo, ki se v fizični obliki izmenjujejo že danes.

Na kateri pravni osnovi je vzpostavljena Interoperabilna hrbtenica?

ZZDej v svojem 54. členu določa, da so zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci dolžni voditi zdravstveno dokumentacijo in druge evidence v skladu s posebnim zakonom in da se zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci vključujejo v enoten in usklajen informacijski sistem. Interoperabilna hrbtenica je ključni povezovalni del tega enotnega in usklajenega informacijskega sistema. Za prvi del gradnikov interoperabilne hrbtenice (lokalni repozitoriji elektronskih odpravkov zdravstvenih dokumentov pri udeležencih) je podlaga torej 54. člen ZZDej, določila ZZPPZ glede osnovne zdravstvene dokumentacije in podobno tudi 50. člen ZzdrS. Za drugi del interoperabilne hrbtenice (komunikacija in souporaba dokumentov med udeleženci) pa podlago daje prav tako 54. člen ZZDej in seveda obveznost države oziroma Ministrstva za zdravje, da takšen sistem zagotovi skladno s 4. členom ZZVZZ .

Kako je zasnovana Interoperabilna hrbtenica (arhitektura)?

Interoperabilna hrbtenica je zasnovana na federativnem modelu, kjer so zdravstveni podatki in dokumentacija shranjeni na mestu nastanka (pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti), medtem ko ima rešitev pregled nad lokacijo in ključnimi lastnostmi posameznih podatkov in dokumentov. Tovrstni model minimizira vprašanja in dileme glede lastništva nad podatki, predvsem z vidika njihove uporabe, pravic dostopa do podatkov in upravljanja z njimi.

Ali hrbtenica uvaja novo centralno zbirko?

Ne, Interoperabilna hrbtenica ne uvaja nove centralne zbirke. Z uvedbo IH se posamezni – s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti avtorizirani – zdravstveni podatki in dokumentacija hranijo na certificiranih točkah (repozitorijih) izvajalcev zdravstvene dejavnosti, hkrati pa bodo v elektronski obliki dostopni tudi drugim udeležencem, ki sodelujejo v procesu zdravljenja pacienta. Zdravstveni podatki posameznika, shranjeni na certificiranih točkah, so tako na voljo zdravstvenemu osebju na vseh ravneh zdravstvene oskrbe.

Kateri logični sklopi sestavljajo interoperabilno hrbtenico?

Izvajanje storitve interoperabilne hrbtenice omogočajo posamezni logični sklopi, s katerimi vsi udeleženci zagotavljajo, da Interoperabilna hrbtenica slovenskega zdravstva deluje 24 ur na dan 7 dni v tednu oziroma z zajamčeno 99,9 % zanesljivostjo. Ti logični sklopi so naslednji:

  • strojna rešitev na mednarodno certificirani platformi, ki vključuje ustrezno strežniško in komunikacijsko infrastrukturo (vse ustrezno geografsko razpršeno);
  • mednarodno certificirana programska rešitev za elektronsko izmenjavo zdravstvene dokumentacije;
  • splošni programski vmesnik za dostop zunanjih aplikacij (predvsem zdravstvenih in dokumentnih sistemov) do interoperabilne hrbtenice slovenskega zdravstva;

mednarodno certificirana omrežna komunikacijska oprema za zagotavljanje varnih povezav med udeleženci.

Kateri gradniki (fizični sklopi) sestavljajo IH?

Tehnološko in pravno gledano zato lahko interoperabilno hrbtenico razdelimo na dve vrsti gradnikov. Prvo vrsto pomenijo gradniki oziroma tehnološka platforma, ki vsakemu v interoperabilno hrbtenico vključenemu udeležencu omogoča vzpostavitev svojega repozitorija in upravljanje z njim. Pri tem je pomembno opozoriti, da je s pravnega vidika takšen repozitorij podzbirka odpravkov iz osnovne zdravstvene dokumentacije  ali drugih zbirk, ki jih skladno z zakonom ali soglasjem pacientov upravljajo posamezni udeleženci v interoperabilni hrbtenici. Ne gre za (pod)zbirko izvirnih dokumentov ter zato tako shranjenih dokumentov ni mogoče šteti za elektronsko dolgoročno hrambo zdravstvenega dokumentarnega gradiva.

Drugo vrsto gradnikov predstavljajo tisti gradniki, ki omogočajo varno (torej šifrirano in s preverjanim dostopom varovano) komunikacijo med udeleženci interoperabilne hrbtenice skladno z njihovimi pooblastili. Vsak udeleženec tako, ko potrebuje in je upravičen do dokumentov za posameznega pacienta, pripravi in posreduje poizvedbo interoperabilni hrbtenici. Najprej se bo preverila vrsta udeleženca. V prvi fazi uporabe interoperabilne hrbtenice se bo ta korak opuščal, ker so pilotno vanjo vključeni izključno nekateri javni izvajalci zdravstvene dejavnosti (bolnišnice, zdravstveni domovi) in ni drugih vrst udeležencev.

Na kakšen način je vzpostavljena izmenjava zdravstvenih podatkov in dokumentov?

Interoperabilna hrbtenica temelji na souporabi dokumentov med udeleženci te hrbtenice. To pomeni, da udeleženec hrbtenice (v prvi fazi izvajalec zdravstvene dejavnosti, kasneje pa tudi druge vrste udeleženci – lekarne, laboratoriji, dobavitelji medicinskih pripomočkov, nosilci javnih pooblastil in sorodni udeleženci) oblikuje svojo podzbirko zdravstvene dokumentacije, ki jo od svoje celotne zbirke osnovne zdravstvene dokumentacije želi in sme dati v souporabo drugim udeležencem.

Udeleženec hrbtenice tako oblikuje svoj repozitorij (neke vrste podzbirko) elektronskih odpravkov določenih dokumentov iz svoje celotne zbirke osnovne zdravstvene dokumentacije in ga po vnaprej določenih pravilih da v souporabo drugim udeležencem. V interoperabilni hrbtenici načeloma tako obstaja toliko repozitorijev, kot je vanjo vključenih udeležencev (načeloma zato, ker bodo v hrbtenico zagotovo vključeni tudi udeleženci, ki bodo dokumente zgolj souporabljali in ne nujno tudi dajali v souporabo – npr. pacienti). Na podlagi veljavnih predpisov in vnaprej jasno dogovorjenih pravil oziroma postopkov ter ažurno evidentiranih pooblastil zatem udeleženci preko interoperabilne hrbtenice in ob uporabi vseh njenih varnostnih elementov eden drugemu omogočajo souporabo dokumentov iz teh repozitorijev.

Kdo lahko dostopa do zdravstvenih podatkov in dokumentacije pacientov v Interoperabilni hrbtenici?

Posredovanje in dostop do zdravstvenih podatkov ter dokumentacije je omogočeno zdravnikom pri registriranih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki so vključeni v IH. Vsakršno poizvedbo zdravnik lahko izvede izključno zaradi (načrtovanega) zdravljenja tega pacienta. Izmenjave pa omogoča tudi s strani pacienta izražena volja  glede dovoljenega obsega elektronske izmenjave zdravstvene dokumentacije in podatkov.

Na kakšen način je zagotovljena varnost / zaupnost osebnih podatkov pacientov?

Vsi dostopi do podatkov so spremljani in zabeleženi (preprečevanje zlorab), kar pomeni, da je mogoče ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Ali lahko pacienti vplivajo na obseg izmenjave zdravstvene dokumentacije preko interoperabilne hrbtenice?

Pacient lahko izmenjavo preko interoperabilne hrbtenice izrecno dovoli ali prepove in tako odločujoče vpliva na souporabo dokumentov, ki se nanašajo nanj.

Ali lahko pacient odloča o izmenjavi zdravstvene dokumentacije in podatkov, vezanih na konkretnega izvajalca in/ali na konkretno obravnavo?

Pacient lahko omeji posredovanje zdravstvenih podatkov in dokumentov, ki so nastali v okviru zdravstvenih obravnav pri konkretnem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Dovoljeni obseg posredovanja zdravnik pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti evidentira v svoji aplikaciji in za tega izvajalca zdravstvene dejavnosti velja, dokler pacient ne določi drugačnega obsega. Pacient lahko torej pri vsaki obravnavi sam določi, ali bodo dokumenti, nastali pri tej obravnavi, na voljo drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Onemogočanje posredovanja dokumentov pri posameznem izvajalcu ne vpliva na možnost poizvedovanja in prikazovanja dokumentov, ki so jih o pacientu za posredovanje že posredovali drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti – ti dokumenti so za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki sodelujejo pri IH, še zmeraj vidni.

Ali lahko pacient v celoti onemogoči (prepove) izmenjavo zdravstvenih podatkov in dokumentacijo med izvajalci zdravstvene dejavnosti?

Pacient ima možnost v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov določiti, ali dovoljuje elektronsko izmenjavo zdravstvenih podatkov in dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti. Pacient to lahko določi v obliki pisne izjave volje, s katero onemogoča  vsakršno obdelavo osebnih zdravstvenih podatkov med izvajalci zdravstvene dejavnosti, kar pomeni, da je onemogočeno posredovanje in izmenjava zdravstvene dokumentacije preko IH, hkrati pa je onemogočen dostop do vseh že shranjenih in posredovanih dokumentov. V primeru, da pacient ne dovoli izmenjave, to pomeni, da bo sistem IH ob vsakokratnem posredovanju oziroma iskanju razpoložljive dokumentacije, uporabniku (zdravniku) onemogočil vsakršno obdelavo osebnih podatkov (shranjevanje, branje, prikaz….). Onemogočanje elektronske izmenjave zdravstvene dejavnosti vpliva tudi na možnost poizvedovanja in prikazovanja dokumentov, ki so jih o pacientu za posredovanje že posredovali drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Kakšen je splošni postopek, s katerim pacient omeji obseg posredovanja zdravstvene dokumentacije (odpustnega pisma) v elektronski obliki pri določenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti?

Pacient je bil hospitaliziran v bolnišnici v okviru zdravstvene obravnave.

i.            Glede na občutljivost podatkov v odpustnem pismu pacient ustno izrazi voljo, da NE ŽELI, da se odpustno pismo v elektronski obliki shrani na lokalnem repozitoriju izvajalca zdravstvene dejavnosti.

ii.            Zdravnik v informacijskem sistemu označi, da se odpustno pismo ne shrani v lokalnem repozitoriju izvajalca zdravstvene dejavnosti.

iii.            Na podlagi tega bolnišnični zdravnik v skladu s pravili po pošti pošlje osebnemu zdravniku odpustno pismo oziroma ga preda pacientu ob odpustu.

V primeru poizvedovanja po razpoložljivih odpustnih pismih za posameznega pacienta na podlagi njegove KZZ številke predmetno odpustno pismo ne bo identificirano in na voljo za vpogled in izmenjavo.

Kakšen je splošni postopek, s katerim pacient omeji objave in dostopa do zdravstvenih podatkov na IH (onemogoči)?

Pacient se odloči, da v skladu z zakonodajo ne dovoli nikakršne izmenjave zdravstvene dokumentacije v elektronski obliki med vsemi registriranimi izvajalci zdravstvene dejavnosti.

i.            Odgovorna oseba pri registriranem izvajalcu zdravstvene dejavnosti pacientu predloži v podpis obrazec »PRIVOLITEV / ZAVRNITEV ELEKTRONSKE IZMENJAVE DOKUMENTACIJE«. Pacient obseg izmenjave določi s tem, da na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov izrecno NE DOVOLJUJE (označi »NE DOVOLIM«) polne izmenjave dokumentov v elektronski obliki izključno za proces zdravljenja.

ii.            Podpisan obrazec izjave odgovorna oseba shrani med lastno dokumentacijo izvajalca zdravstvene dokumentacije.

iii.            Odgovorna oseba v informacijskem sistemu izvajalca zdravstvene dejavnosti (v skladu s funkcionalnostmi sistema) označi, da pacient ne dovoli izmenjave elektronske dokumentacije.

iv.            Izpolnjen obrazec izjave se v elektronski obliki shrani v lokalnem repozitoriju izvajalca zdravstvene dejavnosti.

v.            S tem se v IH samodejno izvedejo nastavitve, s katerimi je onemogočena vsakršna obdelava zdravstvenih podatkov in dokumentacije (posredovanje, izmenjava, poizvedovanje) za tega pacienta.

V primeru poizvedovanja po zdravstvenih podatkih in dokumentih za pacienta na podlagi njegove KZZ številke bo sistem preko informacijskega sistema izvajalca zdravstvene dejavnosti uporabnika (zdravnika) obvestil, da obdelava/dostop/izmenjava/objava zdravstvene dokumentacije ni mogoča, ker pacient ne dovoli vpogleda oziroma posredovanja dokumentacije v elektronski obliki. Način obveščanja je zagotovljen različno in je odvisen od posameznega informacijskega sistema izvajalca zdravstvene dejavnosti.

Kakšna je veljavnost omejitve objave in dostopa do zdravstvenih podatkov na IH?

Izjava volje o popolnem obsegu izmenjave velja od podpisa izjave dalje in sicer za vse v IH vključene registrirane izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Ali lahko pacient (npr. po premisleku) kasneje ponovno omogoči izmenjavo elektronske dokumentacije in podatkov preko interoperabilne hrbtenice?

Pacient lahko kadarkoli spremeni obseg izmenjave in sicer s pisno izjavo, s katero (ponovno) določi dovoljen generalni obseg izmenjave, ki jo lahko poda pri kateremkoli v IH vključenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti in velja za vse v IH vključene izvajalce.

Kakšen je splošni postopek, s katerim pacient dovoli objave in dostop do zdravstvenih podatkov na IH omogoči?

Pacient se odloči, da bi (ponovno) omogočil polno izmenjavo zdravstvene dokumentacije med registriranimi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so vključeni v IH.

i.            Odgovorna oseba pri registriranem izvajalcu zdravstvene dejavnosti pacientu predloži v podpis obrazec »PRIVOLITEV / ZAVRNITEV ELEKTRONSKE IZMENJAVE DOKUMENTACIJE«. Pacient obseg izmenjave določi s tem, da na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov izrecno DOVOLJUJE (označi »DOVOLIM«). polno izmenjavo dokumentov v elektronski obliki izključno za proces zdravljenja.

ii.            Podpisan obrazec izjave odgovorna oseba shrani med lastno dokumentacijo izvajalca zdravstvene dokumentacije.

iii.            Odgovorna oseba v informacijskem sistemu izvajalca zdravstvene dejavnosti (v skladu s funkcionalnostmi sistema) označi, da pacient dovoli izmenjavo elektronske dokumentacije.

iv.            Izpolnjen obrazec izjave se v elektronski obliki shrani v lokalnem repozitoriju izvajalca zdravstvene dejavnosti.

v.            S tem se v IH samodejno izvedejo nastavitve, s katerimi je omogočen polni obseg vsakršne obdelave zdravstvenih podatkov in dokumentacije (posredovanje, izmenjava, poizvedovanje).

Sistem (IH) bo na podlagi izvedenih nastavitev ponovno omogočil poizvedovanja po zdravstvenih podatkih za pacienta na podlagi njegove KZZ številke in v skladu z obsegom izvajanja zdravstvene obravnave.

Kateri so ključni predpogoji za vključitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti v IH?

Vključenost v interoperabilno hrbtenico od posameznega udeleženca (npr. izvajalca zdravstvene dejavnosti) zahteva le manjše in relativno nezahtevne spremembe delovnih procesov. Za elektronsko izmenjavo dokumentov preko interoperabilne hrbtenice morajo biti ti dokumenti seveda nujno v elektronski obliki.

S tehničnega vidika so ključni predpogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je izvajalec zdravstvene dejavnosti vključen v varno komunikacijsko omrežje zNET. Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora imeti nameščeno ustrezno različico informacijskega sistema za pripravo in obvladovanje medicinske dokumentacije, ki omogoča shranjevanje dokumentov na lokalnih repozitorijih in uporabo storitev, ki jih zagotavlja Interoperabilna hrbtenica. Informacijski sistem izvajalca zdravstvene dejavnosti mora biti vpisan v Register aplikacij programskih hiš. Izvajalcu zdravstvene dejavnosti, mora biti dodeljen ključ programskega vmesnika (APIKey), na katerega so vezani podatki o sistemu (Vendor, SystemName, Številka izvajalca), ki se uporabijo pri preverjanju parametrov zahtev in vzpostavitvi seje. Prav tako mora izvajalec zdravstvene dejavnosti razpolagati z ustreznim kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga je pridobil namensko za vključitev v interoperabilno hrbtenico in je bilo izdano pri izdajateljih kvalificiranih digitalnih potrdil.

Ali je vključitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti v interoperabilno hrbtenico pogodbeno urejena?

Ker gre pri Interoperabilni hrbtenici za kompleksen informacijski sistem, ki bo na dolgi rok povezoval tisoče različnih udeležencev (javni in zasebni izvajalci zdravstvene in lekarniške dejavnosti, dobavitelji medicinskih pripomočkov in drugih izvajalci z zdravstvom neločljivo povezanih storitev, pacienti in njihovi pooblaščenci ter drugi sorodni subjekti), je pomembno, da so vsa razmerja med temi udeleženci in seveda samo delovanje interoperabilne hrbtenice pogodbeno urejena. Splošni pogoji zato urejajo pogodbena razmerja med vsemi udeleženci interoperabilne hrbtenice in Ministrstvom za zdravje kot upravljavcem tehnoloških gradnikov te hrbtenice, in sicer skupno rabo in izmenjavo dokumentov, samodejno in ročno odločanje v zvezi s temi dokumenti in obdelavo dokumentov oziroma podatkov v zdravstveni dokumentaciji, varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti ter medsebojna razmerja med udeleženci, ki izmenjujejo dokumente preko interoperabilne hrbtenice slovenskega zdravstva.

Ali so dogovorjena pravila, na kakšen način si udeleženci (vključeni izvajalci zdravstvene dejavnosti) izmenjujejo podatke?

Udeleženci izmenjujejo dokumente in podatke v elektronski obliki preko interoperabilne hrbtenice slovenskega zdravstva na enoten način, skladno z vnaprej določenimi enotnimi postopki in dokumenti. Vse zahteve veljavnih predpisov in splošnih pogojev so ustrezno urejene in podrobneje opredeljene v pogodbenih razmerjih za delovanje ter so v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in enotnimi tehnološkimi zahtevami ter mednarodnimi, evropskimi in domačimi standardi, smernicami in priporočili.

Kakšne spremembe delovnih procesov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti so predvidene?

Za elektronsko izmenjavo dokumentov preko interoperabilne hrbtenice morajo biti ti dokumenti nujno v elektronski obliki. Najlažji prehod na takšen način poslovanja predstavlja odločitev za izdajanje t.i. elektronskih odpravkov. Priprava vseh medicinskih dokumentov v izvirniku v izključno elektronski obliki bi namreč zahtevala precejšnje spremembe v poslovanju (popoln prehod na brezpapirnato poslovanje, uporaba varnih e-podpisov s kvalificiranimi potrdili s strani vseh podpisnikov in podobno).

Odločitev za izdajanje odpravkov v elektronski obliki pomeni enostavno in učinkovito možnost za vključitev v interoperabilno hrbtenico. Izvirniki še vedno obstajajo v elektronski obliki ali na papirju (vendar z dovolj podatkov o natisnjenih papirnatih izvirnikih v informacijskem sistemu). Za potrebe izmenjave pa se izda elektronski odpravek.

Kako je zasnovano poizvedovanje po dokumentih?

Na podlagi vrste udeleženca in vrste poizvedbe Interoperabilna hrbtenica odgovori na poizvedbo s seznamom dokumentov, ki so jih posamezni udeleženci omogočili za souporabo. Ob tem je pomembno, za kakšne vrste poizvedbo gre ter za kakšen namen oziroma v kakšnih okoliščinah. Pri tem smo takšne poizvedbe in zatem souporabo dokumentov poimenovali zahteve oziroma zaprosila za souporabo. Z izrazom zahteve smo označili tiste poizvedbe, ki temeljijo na jasnih zakonskih podlagah ter zahtevah ali pooblastilih pacienta, na katerega se podatki nanašajo, ter je zato nesporna pravica enega udeleženca zahtevati dokumente in obveznost drugega udeleženca posredovati te dokumente. Z izrazom zaprosila pa smo označili tiste poizvedbe, pri katerih pravica udeleženca pridobiti dokument izhaja iz njegove dejavnosti v korist pacienta (npr. zdravljenje in za to potrebne informacije), in pri čemer sta oba udeleženca v položaju, da presodita obstoj pravice pridobiti oziroma obveznosti dovoliti souporabo dokumenta.

Na kakšen način poteka identifikacija pacienta?

Posredovanje in vpogled v zdravstvene podatke ter dokumentacijo je zagotovljena z uporabo profesionalne kartice zdravnika v procesu zdravljenja ter z enotnim identifikatorjem pacienta (številka kartice zdravstvenega zavarovanja KZZ).

Kakšen je splošen postopek izdelave in posredovanja elektronskega dokumenta (na primeru odpustnega pisma)?

Sama izdelava elektronskega dokumenta je definirana v skladu z internimi pravili izvajalca zdravstvene dejavnosti in ostalih pravil na področju zdravstva.

i.            Elektronski dokument se ob avtorizaciji samodejno shrani v lokalnem repozitoriju izvajalca zdravstvene dejavnosti, s čimer je v definirani obliki na voljo za posredovanje in izmenjavo. Ob avtorizaciji se kreira .pdf dokument z elektronskim podpisom.

ii.            Po shranjevanju odpustnega pisma v lokalnem repozitoriju se enotni podatki o odpustnem pismu samodejno zabeležijo v IH, v skladu z dovoljenim obsegom izmenjave zdravstvenih podatkov.

iii.            Odpustno pismo je preko IH na voljo drugim registriranim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki so vključeni v proces zdravljenja pacienta (osebni zdravnik).

Kakšen je splošni postopek pridobivanja elektronskega dokumenta, ki se nahaja pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki je vključen v interoperabilno hrbtenico?

i.            Osebni zdravnik preko obstoječega informacijskega sistema izvajalca zdravstvene dejavnosti v IH posreduje zahtevo, da za konkretnega pacienta na podlagi njegove KZZ številke pacienta z uporabo IS pri izvajalcu poišče vso razpoložljivo zdravstveno dokumentacijo.

ii.            Posredovana zahteva/poizvedba mora vsebovati identifikator pacienta (njegova KZZ številka), hkrati pa morajo biti izpolnjeni splošni pogoji za poizvedovanje.

iii.            Odgovor na poizvedbo bo temeljil na pravilni in vnaprej predpisani kombinaciji pooblastil udeleženca, vrsti posamezne poizvedbe (opremljeni z ustreznimi zavezujočimi izjavami) in vrsti dokumentov ter predpostavki, da je pacient izmenjavo dovolil. Če bo poizvedba odobrena, Interoperabilna hrbtenica posreduje seznam razpoložljivih dokumentov.

Iz seznama razpoložljivih dokumentov zdravnik v skladu z namenom zdravljenja izbere željenega/zahtevanega in pregleda njegovo vsebino.

Ali IH omogoča morebitne popravke/dopolnitve zdravstvene dokumentacije?

Interoperabilna hrbtenica omogoča tudi popravke in/ali dopolnitve zdravstvene dokumentacije. Vendar funkcionalnost ne omogoča popravkov neposredno v izvorno shranjenem dokumentu, temveč je sistem zasnovan tako, da mora zdravnik oziroma zdravstveni delavec kreirati nov (popravljen) dokument in ga po standardnem postopku shraniti v hrbtenico. Pri tem se izvorni dokument ne izbriše, temveč je označen kot “Razveljavljen”, za vpogled pa je na voljo spremenjen dokument.

Ali je omogočen izbris konkretnih dokumentov za posameznega pacienta v IH?

Sistem ne omogoča izbrisa konkretnega dokumenta iz IH, temveč izbran dokument “Razveljavi” in ustrezno označi. Tudi v primeru, ko se pacient odloči, da prepoveduje elektronsko izmenjavo zdravstvene dokumentacije, se podatki in dokumenti ne izbrišejo iz lokalnega repozitorija iz sistema, temveč se onemogoči dostop do njegovih podatkov in dokumentov.

Kako je zasnovan postopek / proces izdelave in shranjevanja dokumenta v lokalni repozitorij?

Celoten sistem je zasnovan tako, da se dokument shrani v lokalni repozitorij izvajalca, z avtorizacijo oziroma shranjevanjem dokumenta v informacijskem sistemu, ki ga uporablja za pripravo zdravstvene dokumentacije. To pomeni, da ni potreben dodaten korak (ukaz) s katerim bi dokument posredoval v hrbtenico. Tak dokument je tudi ustrezno samodejno elektronsko podpisan , s čimer je zagotovljena istovetnost shranjenega dokumenta z izvajalcem zdravstvene dejavnosti, v kateri je posamezen dokument nastal.

Shranjevanje dokumentov v lokalni repozitorij izvajalca zdravstvene dejavnosti in s tem posredovanja dokumenta v izmenjavo, pa je odvisno tudi od dovoljenega obsega izmenjave, ki ga določi pacient z izrazom volje.

 

Pri katerih izvajalcih zdravstvene dejavnosti je omogočena elektronska izmenjava zdravstvenih podatkov in dokumentov in pri katerih izvajalcih zdravstvene dejavnosti lahko uveljavljam pravice pri elektronski izmenjavi?

Elektronska izmenjava zdravstvenih podatkov in dokumentacije je omogočena pri tistih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki so formalno vključeni v Interoperabilno hrbtenico. Ažurni seznam v IH vključenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti se nahaja na spletni strani (»navedba spletnega mesta«)

Prav tako lahko vsak posameznik / pacient pri teh izvajalcih uveljavlja pravice pri elektronski izmenjavi zdravstvene dokumentacije in podatkov.